Otrzymanie koncesji na obrót energią elektryczną w Polsce od Prezesa URE

Koncesja URE